privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN
PVL clinic

Inleiding
Ornandum B.V., statutair gevestigd te Leiden, hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Ornandum BV en de klinieken die hieronder vallen:
  VandenBroecke Kliniek
  V-Klinieken
  Huidkliniek De Vliet
  Kliniek Vrijdag
 2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtnemer.
 3. Diensten: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten.
 4. Cliënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een Opdrachtgever een diagnostisch onderzoek en/of behandeling wordt verricht.
 5. De overeenkomst die aangegaan wordt met te diagnosticeren of te behandelen personen is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Voor de uitvoering van de dienstverlening betrekt Opdrachtnemer derden, welke hij heeft geselecteerd en gecontracteerd.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetisch en/of plastisch chirurgische handelingen en/of huidtherapeutische behandelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de Cliënt.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.
 4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de Cliënt door de opdrachtnemer geïnformeerd over:
  a) de gehanteerde intakeprocedure;
  b) de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling
  c) alternatieven voor de behandeling;
  d) de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;
  e) het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
  f) de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
  g) de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;
  h) indien van toepassing: welke Opdrachtnemer feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;
  i) de informatie/instructies voor de Cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;
  j) de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;
  k) de instructies voor de Cliënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Cliënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Cliënt contact moet opnemen;
  l) de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden.
 5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 1. De Opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de Opdrachtnemer geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. De Opdrachtnemer maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet de Opdrachtnemer bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Daar waar de toetsingscriteria afwijken van deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 4. De Opdrachtnemer zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige Opdrachtnemer voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De Opdrachtnemer zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de Cliënt bespreken.
 5. Bij ontslag uit de kliniek vindt een ontslaggesprek plaats tussen de Cliënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de Cliënt contact moet opnemen met de Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtnemer richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de Cliënt.
 7. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Opdrachtnemer aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
 8. Onder meer worden vastgelegd:
  a) Toegediende en voorgeschreven medicatie;
  b) Indien van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.
 9. Op verzoek van de Cliënt verstrekt de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de Cliënt.
 10. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 11. Op verzoek van de Cliënt voegt de Opdrachtnemer een door de Cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
 12. De Opdrachtnemer vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de Cliënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Cliënt en als vernietiging volgens de wet niet mag.
 13. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de Opdrachtnemer de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed Opdrachtnemer voortvloeit.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de overeenkomst de verplichting voor Opdrachtgever behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal de Opdrachtnemer deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Opdrachtnemer zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook vermenigvuldigd.
 5. De Opdrachtgever die niet tevens Cliënt is, is gehouden de opslag en het gebruik van de Opdrachtnemer vervaardigde rapporten ten genoegen van Opdrachtgever zodanig te doen zijn, dat deze in overeenstemming zijn met de op enig moment toepasselijke voorschriften van overheidswege.
 6. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 7. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de Opdrachtgever. Opdrachtnemer bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.
 6. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn geschorst, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Opdrachtnemer de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.
 4. Voorts is de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven voor de dienstverlening door Opdrachtnemer worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Opdrachtnemer zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.
 4. De Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 5. Opdrachtnemer bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

Artikel 9 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij de injectables en huidtherapie behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Bij de chirurgische behandelingen dient twee weken op voorhand de factuur te zijn voldaan. Indien de chirurgische behandeling binnen deze termijn wordt gepland, dan dient de factuur per omgaande, doch uiterlijk 48 uur na de planning en ten laatste 24 uur voor de behandeling te zijn voldaan.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Betaling van overige facturen aan Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 0,833% per maand (10% per jaar), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat Opdrachtnemer vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, aan Opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
 8. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Opdrachtnemer bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Opdrachtnemer aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Opdrachtnemer onverwijld een creditering doen plaatsvinden.
 9. De Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 10. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.
 11. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 10 – Annuleringen

 1. Consultafspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door Cliënt, of zonder dat de Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen een tarief van € 50,-.
 2. Een chirurgische behandeling kan tot uiterlijk tien werkdagen tevoren kosteloos verzet of geannuleerd worden. Na deze termijn wordt voor het verzetten of annuleren van niet-operatieve behandeling €50,-, en een operatie € 250,- in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor een geplande afspraak of operatie wordt geen restitutie verleend. Het verzetten of annuleren van een afspraak of operatie binnen tien werkdagen om medische redenen is alleen dan kosteloos indien er een doktersverklaring wordt overlegd.
 3. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.

Artikel 11 – Klachten

 1. De Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer nadat de opdrachtgever en/of Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en klachtenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de Cliënt enerzijds en de Opdrachtnemer anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever en/of de Cliënt als door de Opdrachtnemer schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtenfunctionaris:
  klachtenfunctionaris@alrijne.nl
  Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de klachtencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 25.000 euro niet te boven gaat.
 2. Een geschil wordt door de klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of Cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 14 bij de Opdrachtnemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient binnen de termijn van de oorspronkelijke resultaatsplanning conform de behandelingsovereenkomst ervan bij de klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de opdrachtgever of Cliënt een geschil voorlegt aan de klachtencommissie, is de Opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Als de Opdrachtnemer een geschil aan de klachtencommissie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat als de opdrachtgever of Cliënt daarmee niet akkoord gaat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen kunnen ter beslechting daarnaast worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg. Schriftelijk of via hun website kunt u een klacht indienen:
  Geschillencommissie Zorg
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  www.degeschillencommissiezorg.nl

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtnemer steeds geacht Opdrachtnemer hiervoor te vrijwaren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de Cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
 7. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de Cliënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt over Cliënt aan Opdrachtgever.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter welke bevoegd is in Leiden, de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van klachten kennis te nemen.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde in schriftelijke vorm opvraagbaar bij Ornandum BV. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Het is toegestaan deze Algemene Voorwaarden te downloaden van onze website.

 

Ornandum BV staat geregistreerd onder KvK-nr. 59825499

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top